Sõlmisime koostöökokkuleppe „Kiusamisest vabaks!“ programmi elluviimiseks

Image

Maardu Gümnaasium  soovib viia ellu programmi „Kiusamisest vabaks!“ ja toetada seeläbi iga lapse õigust kiusamisvabale lapsepõlvele ja haridusteele vastavalt haridusasutuse ja MTÜ Lastekaitse Liit vahel sõlmitud koostöökokkuleppele. 

Programm „Kiusamisest vabaks!“ järgib Taanis The Mary Foundation ja Save the Children Denmark koostöös loodud programmi „Fri for mobberi“ (2007), mis on MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel kasutusel Eesti lasteaedades 2010. aastast ja 2013. aastast koolides nimetusega „Kiusamisest vabaks!“.

Programm on töötatud välja Taani Roskilde ülikooli teadlaste poolt ja kooskõlas Eesti riikliku õppekava alusväärtuste ja üldpädevuste kujundamise põhimõtetega.

Programm „Kiusamisest vabaks!“ on haridusprogramm, mis ennetab riskikäitumist laste väärtushinnangute kujundamise kaudu ja suurendab vaimset ja füüsilist turvalisust õpi- ja kasvukeskkonnas. Programmi kasutamisel areneb lastekollektiivis kiusamist ennetav käitumiskultuur: lapsed suhtuvad üksteisesse sallivalt, austavalt, hoolivad kaaslasest ja sekkuvad kiusamise korral, julgedes kaitsta kaaslast, kes seda ise ei suuda. Programm on suunatud lastele, spetsialistidele, lapsevanematele ja kogukonnale. Programm toetab laste sujuvat üleminekut lasteaiast kooli.

Programmi elluviimiseks on Maardu Gümnaasium ja MTÜ Lastekaitse Liit leppinud kokku alljärgnevas:

Maardu Gümnaasiumis juhinduvad kõik juhtkonna liikmed, õpetajad ja teised töötajad väärtustest, põhimõtetest ja töökorraldusest, mis:

 • toetavad positiivset käitumist ja taunivat suhtumist mistahes kiusamisse nii haridusasutuses, peredes kui kogukonnas;
 • kujundavad väärtuskasvatust ja toetavad lapsi lähtudes sallivusest, hoolivusest, austusest ja julgusest kui põhiväärtustest;
 • suurendavad töötajate ja lapsevanemate teadlikkust kiusamisvaba haridustee olulisusest;
 • tugevdavad nii õpilaste kui töötajate seas rühmavaimu ning hoiavad au sees heaks kaaslaseks olemist;
 • õpetavad lastele sotsiaalseid oskuseid ja kujundavad positiivseid käitumismudeleid;
 • tagavad vajadusepõhise reageerimise;
 • vähendavad kiusamise korral passiivsete pealtvaatajate osakaalu ja tõstavad aktiivsete sekkujate osakaalu;
 • tagavad aktiivse ja süstemaatilise osalemise kiusamise ennetamisele orienteeritud tegevustes, sh kiusamise ennetamise töörühma töös, „Kiusamisest vabaks!“ metoodilistel koolitustel ja teabepäevadel; temaatiliste ürituste korraldamises, õppeaasta jooksul kiusamisvaba haridustee väärtustega seotud teemapäevade tähistamisel.

Programmi „Kiusamisest vabaks!“ haridusasutuse liikmena on Maardu Gümnaasiumi

 • arengukavas kajastatud läbivalt väärtuskasvatusega ja kiusamise ennetamisega seotud tegevused; 
 • kodukorras ja tegutsemispõhimõtetes esil üldinimlikud ja ühiskondlikud väärtused;
 • õppekavasse, üldtööplaani ning ainetundide ja tunniväliste sündmuste kavadesse lisatud väärtuskasvatuse põhimõtted ja vastavad tegevused, millega toetatakse ainetevahelist lõimingut, õpetajate koostööd; suunatakse õpilasi tegema temaatilisi loov- ja uurimistöid; luuakse kontakte õppeasutustega teistest kultuuridest; korraldatakse võimalusel temaatilisi üritusi jne.

MTÜ Lastekaitse Liit programmi „Kiusamisest vabaks!“ eestvedamisel

 1. Programmi igapäevasel eestvedamisel MTÜ Lastekaitse Liit
 • teavitab, motiveerib ja kaasab asutuse kiusamise ennetamise töörühma liikmeid kiusamise ennetamise tegevustesse;
 • pakub haridusasutusele kodulehel ja/või õppehoonetes esitlemiseks programmiga ja kiusamisvaba haridusteega seotud teavitusmaterjale, sh programmi logo ja selle kasutamise juhised, plakatid;
 • korraldab „Kiusamisest vabaks!“ metoodika koolitusi;
 • pakub haridusasutusele metoodilisi vahendeid;
 • pakub haridusasutusele praktilisi materjale kiusamise ennetamiseks, sh kiusamise ennetamisega seotud tähtpäevade tähistamiseks, näitlikke temaatilisi tunnikavasid, tuge temaatiliste ürituste korraldamiseks;
 • korraldab piirkondlikke teabepäevi;
 • pakub tuge kiusamisjuhtumite lahendamist toetava teabe saamisel koostöös kohalike omavalitsuste, Politsei- ja Piirivalveameti ja teiste asutustega;
 • vahendab Eestis ja rahvusvahelisel tasandil haridusasutuste parimaid praktikaid;
 • osaleb Save The Children Denmark ja The Mary Foundation loodud rahvusvahelise programmivõrgustiku töös;
 • osaleb liikumise Kiusamisvaba Haridustee Eest tegevuses;
 • korraldab koostöös teadus- ja uuringuasutustega asutustest saadava teabe alusel programmiga seotud teadus- ja uuringutegevust.
 1. Maardu Gümnaasiumis programmi tulemuslikuks jätkusuutlikuks rakendamiseks MTÜ Lastekaitse Liit
 • soodustab programmi rakendamise paindlikkust ning võimaldab igal asutusel arendada töös programmiga oma eripära ja potentsiaali;
 • taotleb ja koondab vahendeid programmi eestvedamiseks, et programmiga liitumine ja osalus oleks haridusasutuse jaoks liitumistasuta ja püsikuludeta (v.a. metoodilised vahendid);
 • pakub haridusasutusele vahendeid ja võimalusi programmi tulemuslikkuse väljaselgitamiseks.

Programmi „Kiusamisest vabaks!“ töö korraldamine Maardu Gümnaasiumis

 1. Programmi rakendamiseks moodustatakse haridusasutuses kiusamise ennetamise töörühm, kelle liikmed tegelevad programmiga seotud töö igapäevase juhtimisega. Soovituslikult kuuluvad  töörühma koosseisu projektijuht (kontaktisik suhtluses Lastekaitse Liiduga), erinevate klasside õpetajad, esindaja(d) õpilasesindusest, hoolekogu lastevanemate esindaja(d).

Parima ja püsiva tulemuse nimel on töörühma soovituslikud tegevused:

 • haridusasutuse personali teavitamine, motiveerimine ja kaasamine kiusamise ennetamisse;
 • töörühma tegevuste väljatöötamine igaks õppeaastaks (nt kiusamise ennetamisele orienteeritud üritused, koolitused, koosolekud, teemapäevad, kogemuspäevad);
 • tähelepanu suunamine personali kaasamiskultuuri täiskasvanute kui eeskuju rolli arendamisele;
 • lastevanemate teavitamine ja kaasamine programmiga seotud tegevustesse;
 • programmi tegevuste kajastamine asutuse kommunikatsioonikanalites, sh kodulehel;
 • haridusasutuse kodulehel ja/või õppehoonetes kiusamisvaba haridusteega seotud  teavitusmaterjalide esitlemine.
 1. Maardu Gümnaasium kasutab aktiivselt programmi „Kiusamisest vabaks!“ logo, metoodika „Kiusamisest vabaks!“ kasutamise õigust kinnitav sertifikaat on paigutatud nähtavale kohale ja kogukonda teavitatakse programmi võrgustikku kuulumisest ja tegevustest. Jagades MTÜ Lastekaitse Liiduga programmi rakendamisel tehtud fotosid ja videoid, annab haridusasutus Lastekaitse Liidule loa kasutada neid programmi tegevuste kajastamiseks.
 2. Maardu Gümnaasiumi juhtkond soodustab haridusasutuses programmi elluviimiseks vajalike erialaste, ajaliste ja majanduslike ressursside olemasolu, et tegeleda kiusamise ennetamisega regulaarselt ja süstemaatiliselt.