|
EST
Vimased õppe uudised:
16 apr
03 apr
19 mar
18 mar

Reaalteaduste eripreemia

Presidenti eripreemia (www.president.ee)

 

Vabariigi Presidendi reaalteaduste eripreemia statuudi tähenduses loetakse reaalteadusteks matemaatikat, füüsikat, keemiat, bioloogiat, arvutiteadust, bioinformaatikat ja geenitehnoloogiat.

Erandkorras võib Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu nõukogu otsustada anda preemia ka muu õppedistsipliini eest, mis vastab eripreemia olemusele ja mõttele.

Selleks esitab eripreemia taotleja koos nõutavate dokumentidega nõukogule avalduse, kus on ära toodud preemia määramist mõjutavad asjakohased põhjendused.

Vabariigi Presidendi reaalteaduste eripreemia võib määrata inimesele:
kes on paistnud silma reaalteaduste õpetajana ja/või õppejõuna mis tahes õpitasandil;
kelle õpilased on leidnud äramärkimist rahvusvahelistel võistlustel või saavutanud häid kohti reaalteaduste olümpiaadidel;
kes on koostanud reaalteaduste õpikuid ja metoodilisi materjale;
kes on reaalteadusi õpetades algatanud praktilisi uuendusi ning viinud neid ellu.

Oma kandidatuuri eripreemiale võivad esitada eespool toodud nõuetele vastavad inimesed ise, samuti nende tööandjad, õppe-ja haridusasutused ning vastaval eri- ja haridusalal tegutsevad ühendused. Kandidaate võivad esitada ka õpilased või üliõpilased, õpilas- ja üliõpilasorganisatsioonid ning -esindused. Õigus sobilikke kandidaate välja pakkuda on ka kultuurirahastu nõukogu liikmetel.

Kandideerimiseks tuleb esitada:
kirjalik avaldus koos isikuandmetega (nimi, aadress, haridustee, tööalane tegevus);
eripreemiale vastava tegevuse üksikasjalik kirjeldus koos kandideerija tööandja või töökollektiivi ja kutse-, ameti- või erialaühingu(te) poolsete soovitustega.

Nimetatud dokumendid tuleb saata Vabariigi Presidendi Kultuurirahastule aadressil Weizenbergi 39, 15050 Tallinn, või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vpinfo@vpk.ee

Kultuurirahastu nõukogul on õigus preemiakandidaatide kohta küsida lisateavet taotleja koolilt, haridusasutuselt, erialaühenduselt vmt organisatsioonilt.

Kultuurirahastu võib vajadusel paluda nõu ja soovitusi preemia määramiseks teistelt valdkonna ekspertidelt.

Kultuurirahastu nõukogu valib esitatud kandidaatide hulgast eripreemia saaja. Otsus kooskõlastatakse Skype Eestiga.

Eripreemia antakse kätte iga aasta sügisel.

Eripreemia suurus on 4000 eurot. Preemiat rahastab Skype Eesti, kohustudes seda tegema vähemalt järgmise kolme aasta jooksul.

Eripreemia annab üle Vabariigi President.

Autor: infojuht

04 september 2015 г.

Kontakt

Gümnaasium

(+372) 60 60 846

(+372) 60 60 846

info@mgm.ee

Ringi 64, Maardu, Eesti 74112

Mittestatsionaarne

(+372) 60 60 848

(+372) 60 60 848

inna.kald@mgm.ee

Ringi 64, Maardu, Eesti 74112