Vastuvõtt Maardu Gümnaasiumi 1. klassi 2021/22. õa

Image

Vastuvõtt Maardu Gümnaasiumi 1. klassi 2021/22. õa:
venekeelse õppekeelega klass;
keelekümblusklass (õppekeeleks eesti keel);
eesti keele süvaõppega klass (õpe 50% eesti keeles ja 50% vene keeles).

Keelekümblusklassi soovijatele korraldatakse vestlus.


2021/22. õa 1. klasside õpilastele pakume ka inglise keele ja robootika tunde ning mentaalse matemaatika ja kiirlugemise huviringe.

Vajalikud dokumendid:
• lapsevanema kirjalik avaldus (elektrooniliselt: http://bit.ly/37tLOsz või e-posti aadressile: sekretar@mgm.ee);
• koopia lapse sünnitunnistusest või muust isikuttõendavast dokumendist;
• lapse tervisekaart;
• 1 digifoto;
• koolivalmiduskaart lasteaiast.


Dokumente võetakse vastu 1.03.–15.05.2021.

Võtame vastu lapsi, kes 1. oktoobriks 2021 on vähemalt 7-aastased.

1. klassi eelnimekirjad koostatakse 15. juuniks.