Vastuvõtt Maardu Gümnaasiumi 1. klassi 2022/23. õppeaastal

Image

Vastuvõtt Maardu Gümnaasiumi 1. klassi 2022/23. õppeaastal:
* venekeelse õppekeelega klass;
* keelekümblusklass (õppekeeleks eesti keel);
* eesti keele süvaõppega klassid (õpe 50% eesti keeles ja 50% vene keeles).


Keelekümblusklassi soovijatele korraldatakse vestlus.

 

1. klasside õpilastele pakume ka inglise keele ja robootika tunde ning mentaalse matemaatika ja kiirlugemise
huviringe.

 

Vajalikud dokumendid:
1. lapsevanema avaldus elektrooonsel blanketil asub siin: https://bit.ly/3I0G5uF;
2. lapse sünnitunnistuse või ID-kaardi koopia, lapsevanema ID-kaardi koopia;
3. lapse tervisekaart;
4. 1 digifoto;
5. koolivalmiduskaart.


Dokumente võetakse vastu 1.3. – 15.5.2022 sekretar@mgm.ee.