Maardu Gümnaasiumi Erasmus+ õpirände projekt “Õppeainete lõimingu võimalusi õpilaste individuaalsust arvestades”

Image

Maardu Gümnaasiumi Erasmus+ õpirände projekt “Õppeainete lõimingu võimalusi õpilaste individuaalsust arvestades” on jõudnud lõpule. Projekti kogumaksumus oli 44 250 eurot. Rahastas Euroopa Liit.

Nii Erasmus+ õpirände projekti “Innovatsioon ja loovus” kui ka selle Erasmus+ projekti algatas ja juhtis õppejuht Kaider Vardja. Projekti kestusajaks oli poolteist aastat, kuid pandeemia pikendas projekti kestvust kolmelele aastale. Meie õpirändeprojektis osales 15 erineva kooliastme pedagoogi (nendest 1 juhtkonnaliige, keelekümblusklasside ja algklasside õpetajad, matemaatika- ja füüsikaõpetajad, eesti, inglise ja saksa keele õpetajad ning mitme aine õpetaja. Kokku osutus valituks 18 koolitust.

Lähtuvalt Maardu Gümnaasiumi arengukavast ja Euroopa Liidu hariduspoliitika strateegilistest eesmärkidest on meie kooli üks olulisemaid suundi hariduse ja koolituse kvaliteedi parandamine. Tallinna lähedal asuva koolina peame aitama oma õpilastel omandada teadmisi ja oskusi, millega neil oleks võimalik konkureerida võrdväärselt teiste piirkondade noortega keskhariduses, kõrghariduses ja tööturul.

Selle Erasmus+ õpirände projekti mõju oli mitmetasandiline. Projekt tõi suurt kasu Maardu Gümnaasiumi õpetajatele, õpilastele, kohalikule kogukonnale ja tõi kasu ka riiklikul kui ka Euroopa tasemel. Maardu Gümnaasium soovis selle Erasmus+ projektiga järgmist: viia õpetajad kurssi viimaste arengutega erinevate õppeainete metoodikas; pöörata tähelepanu õppijakesksele õpetamismetoodikale; saada ülevaade teistest Euroopa koolisüsteemidest ja andekate õpilaste õpetamise diferentseerimisest; omandada kompetentsi draama kui parima CLIL-vormi kasutamisel; omandada teadmisi, kuidas õpetada efektiivselt võõrkeelt; kuidas õpetada erinevate võimetega õpilasi; omandada erinevaid võtteid oma õpilaste motiveerimiseks õpingutes; omandada mitmesuguste uute digivahendite kasutamise võimalusi; õppida arendama loovust ning õppida õpetama rohelist mõtteviisi koos õuesõppe võimalustega ja et õpetajad on omandanud uusi teadmisi ja kogemusi rahvusvaheliste projektide elluviimisel, on leidnud partnereid erinevatest riikidest, et jätkata koostööd, näiteks kasutades eTwinningu võimalusi. Oluline on märkida, et pärast õpirändeid toimus koolis mitu koolituspäeva “Õpetajalt õpetajale”, kus õpetajad jagasid koolitustel õpitut oma kolleegidega.

Kuna meie koolis on suur rõhk keeleõppel, siis on eriti vajalik keeleõpetajate kvalifikatsiooni pidev täiendamine. Võõrkeeleõpetajate väliskoolitus keelekeskkonnas tõstab märkimisväärselt õpetajate töökvaliteeti, mis omakorda tagab õpilaste parema toimetuleku ja konkurentsivõime edasisel karjääriplaneerimisel. Meie koolis on eesti keele õpetajad, kes on keelekümblusklassi õpetajad, võõrkeeleõpetajad, keda soovime näha lõimijatena nii õpetamisel kui ka igapäevasuhtluses.

Õpirändeprojekti mõju Maardu Gümnaasiumi õpilastele on järgmine: õpetamise kvaliteet on tõusnud ja sellega seoses on paranenud õpilaste õpitulemused; õppeained on rohkem väärtustatud; gümnaasiumisastmesse on loodud rohkem valikainekursusi; on algatatud uusi rahvusvahelisi projekte ja on tõusnud rahvusvaheliste projektide kvaliteet; õpilaste keskkonnateadlikkus, kultuuriteadlikkus ja sallivus on kasvanud ning õpilased on omandanud uusi teadmisi teiste riikide kohta, mis aitab neid ühtlasi edasistes õpingu- ja karjäärivalikutes.

Selle õpirändeprojekti kasu teistele linna ja maakonna koolidele on, et teised koolid saavad informatsiooni meilt küsida projektitöö arendamiseks oma koolis. Saame jagada ka soovitusi uute metoodikate, uue õpikäsituse kohta, samuti soovitusi õppekava täiendamisel ja uute valikainete loomisel.

Õpirändeprojekti oodatav kasu riiklikul tasandil on, et Maardus on nüüd rahvusvahelise koolituskogemusega gümnaasium, kus õpilastes arendatakse eluks vajalikke pädevusi (suhtluspädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus, digipädevus, õpipädevus jt) ning viiakse kvaliteetselt ellu Euroopa projekte. Nüüd võime julgelt ka öelda, et Euroopa koolidel on nüüd projektipartner Eestist.

Me planeerime osalemist juba järgmistel Erasmus+ ja eTwinningu projektides, kuhu me tahame kaasata rohkem meie kooli õpilasi, et nad osaleksid rahvusvahelistes võrgustikes, mis süvendavad meie kooli õpilastes Euroopa kodanikutunnet.

Järgnevalt õpetajate kogemustest Erasmus+ õpirännetelt:

Eseniya Antropova osales “Exploring Modern and Contemporary Art in Paris” koolitusel Pariisis.

“Õpiränne Prantsusmaal Pariisis on oluliselt mõjutanud minu isiklikku ja ametialast arengut. Enne õpirännet oli minu teadmiste ja oskuste baas modernkunsti valdkonnas suhteliselt piiratud. See õpiränne on minu õpetamist märgatavalt muutnud ja nüüd ma oskan paremini oma õpilastele õpetada kaasaegset kunsti. Olen jaganud kolleegidega ideid ja ettepanekuid modernkunsti õpetamiseks ning aidanud luua uusi õppematerjale.

Kokkuvõttes on õpiränne Pariisis olnud mulle elumuutev kogemus. See on avardanud minu teadmisi, arendanud oskusi ja muutnud minu hoiakuid kunsti suhtes. Õpiränne on avanud uusi uksi ja võimalusi ning andnud mulle enesekindluse astuda edasi kunstialases arenguteel.”

Evelina Bankirova osales “Innovative Approaches to Teaching” koolitusel Prahas.

“Tänu sellele koolitusele tekkis laiem pilt 21. sajandi oskustest, mida peab nii õpilastes kui ka õpetajas arendama. Nende hulka kuuluvad tähelepanelikkus, empaatia, kriitiline mõtlemine, analüüsimisoskus, probleemide lahendamine, koostöö, kirjalik ja suuline kommunikatsioon, digipädevus, enesejuhtimine, meeskonnajuhtimine, loovus, sotsiaalne vastutus, lugupidamine teiste vastu ja kehakeel.

Nüüd ma tean, mis on segaõpe, ümberpööratud klass ja kujundav hindamine ning kuidas need koos töötavad ja kuidas teha nii, et see kõik toimiks kooskõlas. Nüüd ma saan teha oma tunde veel põnevamaks, analüüsida ennast ja õppeprotsessi sügavamalt, toetudes konkreetsele teadmisele ja struktuurile.”

Maria Ivanova osales “Steam education” koolitusel Heraklionis.

“Enne reisi olin veidi mures, kuidas ma inglise keeles hakkama saan. Samuti oli see minu esimene kogemus osaleda rahvusvahelisel koolitusel. Enne selle õpirände läbimist oli mul juba teoreetiline kogemus STEM-õppest, raskusi oli aga sellega, kuidas seda praktikas rakendada ja matemaatikatundides rakendada. Peale selle õpirände läbimist veendusin, et STEM-koolitus sobib suurepäraselt projektipäevadeks, seda saab läbi viia erinevatele kooliastmetele, peaasi on koostöö kolleegidega.

Samuti koolituselt saadud teadmistest kasvas välja idee, et uurimistööde kirjutamiseks või teemade valimiseks saab õpilastega minna muuseumidesse ja külastada näitusi. Pärast õpirändes osalemist veendusin ka, et meie kaasaegses pedagoogilises maailmas on vaja rohkem rakendada integreeritud õpet ja püüda läbi viia kolleegidega ühiseid tunde, jah, alustamine on raske, kuid peame jätkama uute meetodite õppimist, et teha tunde huvitavamks.”

Olena Kryvonos osales “Easy Coding for Kids” koolitusel Varnas.

Koolitusel tutvusin õpilastele mõeldud programmeerimise alustega. Õppisime plokk-kodeerimist, erinevate programmide koostamist erinevatele robotitele. Õppisin looma Nearpodis interaktiivseid tunde, küsimustikke, slaide ja videosid.

Loodusainetes ja bioloogia tundides tutvustan õpilastele programmi Scratch. Selle programmiga õpivad nad looma oma interaktiivseid lugusid, animatsioone ja mänge. See aitab neil õppida mõtlemist, süstemaatiliselt arutlema ja tegema koostööd teiste õpilastega.

Kuna töötan väikeklassides, kus õpilastel on sageli probleeme sotsialiseerumisega, siis läbi Scratchi lõimimise erinevatesse õppeainetesse saavad õpilased kaasaegses ühiskonnas olulisi suhtlemisoskusi. Tahan teha isikupärastatud tunde või koduseid töid, mis on võimalik väikeklasside puhul. See võimaldab lastel töötada omas tempos, arvestades iga õpilase eripärasid, huvisid ja mõtteviise.”

Svetlana Ofitserova osales “Robotics in STEAM education” koolitusel Heraklionis.

“Tutvusin Lego We Do 2, Lego Mindstorms EV 3 ja tutvusin programmerimise keelega C++ õppisin ka projektide tegemist Arduino mikroprotsessoriga. Soovin õpitut kasutada selle aasta uurumistöödes, kus soovitan õpilastel teha projekti “Tark kasvuhoone”, kus saab jälgida taimede kasvamist, kasvuhoone temperatuuri, niiskust jne. Teine projekt oleks sensorlik interaktiivne muusikariist, kus iga puuvili teeb ise häält (muusikaline puuvilja instrument). Nendes mõlemas projektis tuleks kasutada Arduino protsessorit.

See koolitus mõjus mulle väga hästi ja inspireerivalt. Soovin kohe alustada õpitu kasutamisega, teha erinevaid projekte, kus on vaja programmeerida ja kogu protsessi on võimalik jälgida arvutiga ning vajadusel viia sisse muudatusi.”

Žanna Ocheretniuk osales “Useful ICT tools for Teachers” koolitusel Istanbulis.

“Praegu on väga oluline, et õpetaja arendaks õpilastes IKT-pädevust ja õpetaks õpilasi erinevaid IT rakendusi oskuslikult kasutama. Hea vahend sellise tegevuse korraldamiseks on Scratch, millega saab luua oma interaktiivse mänge. Lisaks õppisin kasutama Kahooti, Padleti, Liveworksheetsi. Kõik need interaktiivsed programmid võimaldavad luua õpetajal huvitavaid tunde. Infotehnoloogia kasutamine tundides kujundab õpilastes mitmeid tähtsaid isiksuseomadusi, näiteks dstsipliini ja vastutusvõimet, meeskonnatööd, suurendab töökust, iseseisvat ja loovat mõtlemist. Selle kõige õppimine oli minu jaoks uus ja huvitav.”

Matthias Vanamb, Maardu Gümnaasiumi arendusjuht