Maardu Gümnaasiumi õpetajate ja tugispetsialistide uus õpirändeprojekt sai heakskiidu

Image

Juba teist õppeaastat on Maardu Gümnaasiumi õpetajatel võimalus osaleda üleeuroopalistel täienduskoolitustel ja töövarjutamistel.

Uus õppeaasta algas rõõmustava sõnumiga. Maardu Gümnaasiumi õpirändeprojekt „Innovatsioon ja loovus“ sai Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri heakskiidu. Õpirändeprojekt „Innovatsioon ja loovus“ võimaldab kooli 30 töötajal osaleda 2021/22. ja 2022/23. õppeaastal täienduskoolitustel ning töövarjutamistel erinevates Euroopa riikides: Itaalias, Saksamaal, Hispaanias, Portugalis, Soomes, Kreekas ja Austrias. Iga õpirände kestus on 1–2 nädalat. Projekti kogumaksumus on 68 280 eurot. Õpirändeprojekt, millesse on seekord kaasatud õpetajad ja tugispetsialistid, toob kooli rohkesti uut oskusteavet. Õpirännete tulemused lõimitakse kooli igapäevatöösse, mis toob kasu nii organisatsioonile tervikuna kui kõigile töötajatele ja õpilastele. See projekt loob lisaväärtust eelmisel õppeaastal alanud õpirändeprojektile „Õppeainete lõimingu võimalusi õpilaste individuaalsust arvestades“, aidates ühtlasi arendada kooli võimekust töötada rahvusvahelisel tasandil jätkusuutlikult. Kool loob osalejatele võimalused rakendada kõigiti oma õpirändekogemust õppe- ja huvitegevuses ning kannab hoolt, et õpirändeprojektides osalemise kogemused jõuaksid ühtlasi teiste organisatsioonideni, kogukonna ja laiema avalikkuseni.

Tänapäeval on olulisi toimetulekumehhanisme loovus ja innovatiivsus. Tänapäeva õpetajatelt oodatakse, et nad on aktiivsed, ettevõtlikud, uuendusmeelsed ja loovad. 2021. aasta PISA testis mõõdetakse uue valdkonnana ka õpilaste loovmõtlemist (creative thinking), mille puhul eeldatakse mõtlemist innovaatiliselt, mitte standardselt.

Maardu Gümnaasiumi õpirände peamisi eesmärke on omandada rahvusvahelise koostöö kaudu uusi pädevusi, mis toetavad kooli õppekava arendamist, õppe- ja huvitegevust (innovatiivsete õppemeetodite kasutamine, loovuse arendamine), uute valikainekursuste loomist ja huvitegevuse mitmekesistamist. Projekt tähtsustab ka keskkonnateadlikkust ja keskkonnasäästlikku elulaadi. Õpirändel omandatakse uusi metoodikaid, mille abil genereeritakse uusi ideid ja rakendatakse neid igapäevatöös.

Projekti juhivad meie kooli õppejuht Kaider Vardja ja direktor Julia Rozova.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri poolt antud tagasisides toodi välja, et projekt on tihedalt seotud kooli vajadustega ja koolitusvajadus on väga põhjalikult kirjeldatud. Muu hulgas tõsteti esile, et eesmärkide saavutamiseks on töötajate puhul valitud nii osalemine kursustel ja koolitustel kui ka töövarjutamine; kindlasti toob heade praktikate kaasamine töövarjutamise kaudu koolile vajalikku uut oskusteavet. Koolituste puhul peeti positiivseks, et igal koolitusel osaleb üks osaleja – seega on kooli toodav oskusteave märkimisväärne, kui seda erialaliselt jagada. Samuti toodi esile taotleja põhjalik selgitus, kuidas plaanitakse omandatud oskusteavet rakendada kooli õppetöös ning mida projekt annab kaugemas perspektiivis nii õpetajatele, õpilastele kui koolile tervikuna.