Maardu linna 40. aastapäevale pühendatud kooli esseekonkursi läbiviimise tingimused

Image

1. Tingimused
1.1. Kooli esseekonkurss on pühendatud Maardu linna 40. aastapäevale (edaspidi – võistlus).
1.2. Võistluse korraldaja on Maardu linnavalitsus.
1.3. Võistlus toimub linna üldhariduskoolide õpilaste hulgas.
1.4. Võistluse läbiviimise aeg on 1. aprillist kuni 1. juunini 2020.
1.5. Pealkirja oma esseele sõnastavad osalejad ise.
1.6. Korraldajad jätavad endale õiguse kasutada võistlusele esitatud töid mitteärilistel eesmärkidel, järgides autori isiklikke õigusi.

2. Eesmärgid
2.1. Suurendada õpilaste ja nende vanemate huvi kodulinna ajaloo vastu.
2.2. Kodanikutunde, patriotismi ja oma linna üle uhkusetunde kasvatamine.
2.3. Laste ja noorukite keelekultuuri ja kirjandusliku loovuse arendamine.

3. Osalejad
3.1. Võistlusel osalejad jagatakse kolme rühma:
• esimene rühm – 1.–4. klass
• teine rühm – 5.–9. klass
• kolmas rühm – 10. –12. klass 

4. Võistluse žürii
4.1. Võistlustöid hindab žürii, kuhu kuuluvad linnavalitsuse ja kooli pedagoogilise kollektiivi liikmed.
4.2. Žürii hindab võistlustöid avalikul hääletusel 10-palli süsteemis. Žürii hinnangud ei kuulu vaidlustamisele.
4.3. Võistlustöid ei tagastata, arvustusi autoritele ei väljastata.
4.4. Võistluse võitjate autasustamine toimub 18. juulil 2020. aastal.
4.5. Teave võistluse tulemuste kohta avaldatakse koolide kodulehtedel, linna kodulehel ja ajalehes Maardu Panoraam (orienteeruvalt: juuli-september 2020).

5. Võistluse kord ja tingimused
5.1. Võistlus toimub 1. aprillist 1. juunini 2020. aastal Maardu linna koolides.
5.2. Lõppvooru tulemuste järgi määravad žürii liikmed vastavalt võistlustööde hindamise kriteeriumidele igas vanuserühmas kolm parimat.

6. Nõuded võistlustöö vormistamisele
6.1. Osalejad valivad essee žanri ja teema iseseisvalt.
6.2. Essee esitatakse käsitsi kirjutatud või trükitud kujul.
Nõuded käsitsi kirjutatud variandile:
6.3. Essee käsitsi kirjutatud tekst on kirjutatud loetava käekirjaga A4-formaadis lehtedele.
Nõuded trükitud tekstile
6.4. Trükitud tekst teostatakse Microsoft Wordi tekstiredaktoris, Times New Romani stiilis, intervall 1, veerised mõlemal küljel 2 cm, joondatud mõlemalt küljelt, maht kuni 4 A4-formaadis trükitud lehekülge.
6.5. Tiitellehel tuleb ära näidata:
essee teema;
osaleja ees- ja perekonnanimi – eesti ja vene keeles;
klass:
kontakttelefon ja e-posti aadress (kui on olemas);
6.6. Numeratsioon lehekülje ülaosas. Lubatud on ka autori illustratsioon.

7. Võistlustööde hindamise kriteeriumid
7.1. Valitud teema aktuaalsus, põhjendatus.
7.2. Teema isiklik tajumine.
7.3. Teema avamise täielikkus, põhjalikkus ja terviklikkus.
7.4. Emotsionaalne ja esteetiline väljendusrikkus, kujundlikkus.
7.5. Mõtlemise ebaharilikkus, originaalsus materjali sisus.
7.6. Kirjutamiskultuur. Mõtete väljendamise kultuur.

8. Võistluse tulemustest kokkuvõtete tegemine
8.1. Igas vanuserühmas (1 – 3) autasustatakse kolme parema essee autoreid. Võistluse tulemuste järgi selguvad 9 parimat autorit. 
8.2. Võistluse võitjaid autasustatakse diplomite ja auhindadega.
8.3. Võitjate autasustamine toimub 18. juulil 2020. aastal.