Koolist

Koolist

Koolist

Maardu Gümnaasium on munitsipaalkool, mis asub Maardu linnas Põhja-Eesti pankrannikul. 2020/2021. õa õpib koolis 733 õpilast, kes on 7–18aastased, lisaks 65 õhtukooli õpilast. Töötajaid on kokku 123, neist 86 õpetajat. Maardu Gümnaasium on vene ja eesti õppekeelega kool, kus õpivad mitmest rahvusest õpilased. Kool asub piirkonnas, kus hoitakse ja väärtustatakse erinevaid keeli ja kultuure. Meie koolis väärtustatakse õpilaste individuaalsust ja toetatakse igaühe arengut. Koolis on loodud hariduslike erivajadustega õpilaste klassid ja keelekümblusklassid. Eesti keele õpetamisel kasutatakse lõimitud aine- ja keeleõpetust (LAK-õpet). Õppetööd toetab mitmekülgne klassiväline aine- ja huvitegevus: osaletakse projektides, võistlustel ja õpilasüritustel. Kool kuulub tervist edendavate ja kiusamisest vabaks pürgivate koolide võrgustikku. Koolis on olulisel kohal loovus ja keskkonnateadlikkus. Koolis töötavad mitmed aine- ja huvialaringid ning pööratakse suurt tähelepanu tervislikele eluviisidele – kehalisele aktiivsusele ja korralikule toitumisele.

Sisu koostamisel

Traditsioonid

Kooli prioriteediks on läbi kõikide tegevusaastate olnud õpilastele heade teadmiste andmine. Seda tunnistavad ilmekalt olümpiaadide ja riigieksamite tulemused ning kõrgematesse õppeastustesse edasipääsenute hulk.

Loe täpsemalt

Kooli ajalugu

Alates 1945. aastast hakkas kool tööle seitsmeklassilisena. Õppetöö toimus eesti keeles. Tollal töötas kool väikeses barakis, mille kohal praegu asub kolmekordne elumaja. koolis oli kuus klassi, mis töötasid kolme liitklassina. õpilasi oli 85, õpetajaid 3: M. Maavere, G. Selberg ja direktor L. Lõoke.

Loe täpsemalt

Image

Koolivorm

Sisu koostamisel

Vaata täpsemalt