Projektid

Projektid

Maardu Gümnaasiumi projektid

Erasmus+ projekt "Innovatsioon ja loovus"
Kogumaksumus 68 280 eurot, rahastab Euroopa Liit

Projekti kokkuvõte:
Soovime, et koolis töötaksid professionaalsed töötajad, kes mõistavad Euroopa Liidu väärtusi. Lähtuvalt kooli arengukavast tulenesid kitsamad eesmärgid, milleks oli töötajate teadmiste ja pädevuste arendamine. Soovime: 1) arendadada kooli õppekava (uuenduslike õppemeetodite rakendamine, õppeainete ja kooliastmete lõimimine); arendadada õppe- ja huvitegevuses senisest enam õpilaste loovust ja kasutada uuenduslikke õppemeetodeid (nt filmimine, draama- ja mänguliste elementide kasutamine, kriitiline mõtlemine, CLIL-meetod, jooga); 2) kujundadada õpilastes keskkonnasäästlikku elulaadi ja keskkonnateadlikkust, rakendada õuesõppe võimalusi; 3) luua uusi, ajakohaseid valikainekursusi; 4) aktiveerida huvitegevust (uute huviringide, loomekonkursside loomine ja osalemine); 5) täiustada juhtimis- ja juhendamisoskusi, luua mentorlussüsteem; 6) tõsta koolis toimuvate projektide taset, luua uusi õppekavaarenduslikke (rahvusvahelisi) projekte; 7) tutvuda teiste Euroopa riikide koolisüsteemide ja õpetamismetoodikatega, viia end kurssi uuenduslike metoodikatega; 8) pöörata suuremat tähelepanu vaimse koolikeskkonna ja vaimse tervise hoidmisele.
Kõik valitud koolitused ja töövarjutamised toetasid sisu poolest kooli arengukavas olevate koolituste eesmärke. Selles õpirändeprojektis keskendusime loovust arendavatele ja innovatiivsetele täienduskoolitustele, sh keskkonnaalastele koolitustele, mentorlusele, erinevatele õpetamismeetoditele ja kriitilist mõtlemist arendavatele koolitustele, draama-, juhtimisalaste ja vaimset tervist hoidvatele koolitustele. Kokku osales selle projekti raames õpirännetes 37 kooli töötajat. Koolitused on valitud School Education Gateway koolituste kataloogist. Lisandus 4 ettevalmistavat töökohtumist.
Projektiga soovisime arendada loovust, innovatiivsust ja keskkonnasäästlikkust. Õpirännetest saadud teadmiste, kogemuste ja pädevuste põhjal täitsime seatud üldeesmärgid: 1) muudatused kooli õppekavas (nt tunnijaotusplaan, rõhutasime loovuse arendamist); 2) keskkonnasäästliku elulaadi ja keskkonnateadlikkuse kujundamine, nt õuesõppe tunnid, põhikooli õpilastele keskonnaalased õpitoad ja õppekäigud, klj tunnid; 3) uued, ajakohaseid valikainekursused (nt draama, filmiajalugu, disain, arhitektuur, minu Eesti (õuesõppe võimalused), keskkonnakaitse, tervislik eluviis); 4) uued huviringid (nt inglise keel, robootika, käeline tegevus), ja loomekonkurss (nt lindude joonistamise konkurss) loomine; 5) täiustasime juhtimis- ja juhendamisoskusi, tõstes õpetamise, juhendamise ja juhtimise kvaliteeti (nt õpikogukondade töö, mentorlussüsteemi väljatöötamine); 6) uued õppekavaarenduslikud projektid (nt alustasime eTwinninguga, uus Erasmus+ projekt esitatud, teine esitamisel, Nordplus); 7) õpirännetes kogetu põhjal pöörasime suuremat tähelepanu õpilaste vaimsele tervisele (nt klj tunnid, vaimse tervise koolituse, raamatud koridorides); 8) Euroopa rõhuasetus koolis (nt õppekava, õppekäigud kõikidele nt Euroopa Parlamenti Brüsselis, Eestis, Lätis).

Image

Koostöö Tallinna Tehnikaülikooliga

Vaata täpsemalt

Image
Image

Ettevõtlikkus Kooli

Algatuse Minu Lugu raames toimuvad iga aasta 1.-6.oktoobril külalistunnid edukate Eesti ettevõtjatega. Külalistunnid on suunatud 9.-12.klasside õpilastele. Algatust toetavad Eesti Tööandjate Keskliit, KredEx, Tuleviku Kool ja Eesti edukad ettevõtjad.

Eesti ühiskond vajab rohkem ettevõtlusega tegelevaid inimesi. Algatuse kaudu inspireerime noori ühe ettevõtja isikliku loo kaudu märkama ettevõtlikkust ja olema ise ettevõtlik. Edukad ettevõtad ja tippjuhid räägivad ühe koolitunni jooksul noortele, kuidas neist sai ettevõtja või juht ja millised on olnud nende olulisemad õppetunnid sellel teel.

HITSA projektid

Maardu Gümnaasium on osalenud projektis TikiTiiger, mille kaudu saime digitaalse tikkimismasina. Meie õpilased on osalenud ka tikkimisvõistlustel. Edukaimaks tööks sai tikitud raamatu loomine.

ProgeTiiger taotlusvooru kaudu oleme kooli hankinud sülearvuteid, projektoreid ja multimeediaarvuteid.

Alates 2016.aastast on Maardu Gümnaasium kaardistanud IKT-arenguid digikompassi abil.

Image
Image

Jalgrattakoolitus

Maardu Gümnaasium pakub koostöös Maanteeameti ja Politsei- ja Piirivalveameti Maardu noorsoopolitseinikega igale 3.-4.klassi õpilasele võimalust omandada jalgrattajuhi luba.

Koolitused viiakse läbi II poolaastal, kevadel toimub eksam.

Õpilastele korraldatakse ka kooli-sisest Vigurivända võistlust, samuti osaleme Tallinnas Lõvi Leo ja Vigurivända võistlustel.

Kaitse end ja aita teist

Projekt „Kaitse end ja aita teist“ ehk lühidalt KEAT on 6.klasside õpilastele suunatud ohutusteemasid hõlmav koolituste sari. Õpilased saavad teadmisi vee- ja jääohutusest, samuti tule- ja raudteeohutusest. Õpitakse andma esmaabi, tuld kustutama, suhtlema Päästekeskusega ning kriisikäitumist.

Koolitused toimuvad II poolaastal ja päädivad mai lõpus-juuni alguses ühepäevase laagriga, kus võetakse mõõtu teiste Harjumaa koolide eakaaslastega.

KEAT programm on koostatud põhikooli riikliku õppekava ja seda läbiva teema „Tervis ja ohutus“ alusel.

Projekti aitavad ellu viia Maanteeamet, Politsei, Päästeamet, Eesti Energia, Eesti Raudtee, Punane Rist, Kaitseliit jpt.

Image
Image

KIK projektid

Keskkonnainvesteeringute Keskus pakub igal aastal koolidele võimalust saada rahastust keskkonnahariduse õppekäikudeks.

Traditsiooniliselt toimuvad Maardu Gümnaasiumis nimetatud õppekäigud põhikooliklassidele gümnaasiumi matemaatika riigieksami päeval. Iga klass saab käia munes keskkonnahariduskeskuses ning osaleda aktiivõppeprogrammis.

Koolikontserdid

Eesti Kontserdi poolt pakutavad koolikontserdid on Maardu Gümnaasiumis väga populaarsed. Igal aastal toimub 2-5 kontserti, mis tutvustavad eri ajastute, stiilide ja kultuuride muusikat.

Kontserdid kestavad 45 minutit ning need toimuvad kooli aulas.

Image
Image

Liiklusohutuskoolitused

9.-12.klassidele on suunatud koolinoorte riskikäitumiskoolitused „Selge pilt…!?“ ja „Georg ja Kaspar“.

„Selge pilt …!?“ on suunatud gümnaasiumi lõpuklassidele. -koolitusel kasutatakse teoreetilisi ja praktilisi käsitlusi, mis lähtuvad liikluse üldriskidest, alkoholi mõjust inimesele sh liikluskäitumisele, liiklusõnnetusest (õnnetuse tekkepõhjused ja tagajärjed) ning võimalikest raskustest õnnetusejärgsel perioodil. Koolituse viib tavaliselt läbi liikluspsühholoog koos liiklusõnnetuses liikumisvõime kaotanud isikuga.

„Georg ja Kaspar“ on Maanteeameti lt Eesti koolidele pakutav noorte riskikäitumise ennetamise koolitus. Koolitus on suunatud põhikooli lõpuklassidele. Koolitus tugineb samanimelisel dokfilmil. Käsitletavad teemad on seadusandlus, vastutus, noorte unistus, põrkumine reaalsusega, ahvatlused ja neist sündinud rumalused; seos väärtegu-tagajärg; noorte peamised liiklusriskid.

Minu Riik

Üleriigilises integratsiooniprojektis „Minu Riik“ osalevad 9.klasside õpilased. Noored külastavad Riigikogu, kohtuvad Riigikogu liikmetega, käivad Kadriorus Presidendi lossis ja Eesti Panga Muuseumis, uudistavad Tallinki laeva ja Euroopa Liidu maja. Projekt toetab ühiskonnaõpetuse ainekava ning tutvustab õpilastele riiki ja võimu ning poliitilisi institutsioone.

Image
Image

Noored naised omavahel

Noorte neidude puberteediea õppeprogrammi on ellu kutsunud Procter&Gamble. Programm on mõeldud 6.klasside tüdrukutele. Iga õpilane saab isikliku hügieeni vahendeid tutvustava paki, mis sisaldab õppematerjali põhjaliku brošüüri näol ning pesukaitsmete ja hügieenisidemete tootenäidiseid.

Õppetunni viivad läbi Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli medõe ja ämmaemanda õppe tudengid ning kooli medõde.

Peatu, Vaata, Veendu!

Kampaania Peatu, Vaata, Veendu! On Maanteameti ja Politsei- ja Piirivalveamet ühistegevus 5.-6.klassi õpilaste tähelepanu pööramiseks sõidutee ületamisega seotud ohtudele.

Kampaania ühe tegevusena viiakse õpilaste poolt läbi markeerimisaktsioon, mille käigus märgitakse ohtlike teeületuskohtade juurde kõnniteele sõnum PEATU, VAATA, VEENDU!

Kõnniteede markeerimisele eelneb liiklusalane vestlus klassis ning õpilased kaardistavad koos õpetajaga ohtlikud kohad. Koos lastega analüüsitakse kooliümbruse liiklust jalakäija seisukohalt.

Image
Image

PRIA Euroopa Liidu Koolikava

Koolikava toetuse eesmärgiks on soodustada laste ja noorte seas puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist; kujundada laste tervislikke toitumisharjumusi ning tõsta laste teadlikkust põllumajandus- ja toidusektorist.

Koolikava raames pakutakse iga päev õpilastele terviseampsu. Värsket piima saavad õpilased suures majas piimaautomaadist, väikses majas pakub piima söögitädi. Lisaks sellele toimuvad kevadel õppekäigud põllumajandus- ja toiduettevõtetesse.

Üle-Euroopaline Spordinädal

Septembri viimasel nädalal toimub kõigis EL liikmesriikides spordinädal. Euroopa spordinädal on Euroopa Komisjoni algatus, mille eesmärk on tõsta inimeste liikumisharrastuse ja spordialast teadlikkust kogu Euroopa Liidus.

Maardu Gümnaasiumis toimuvad spordinädalal spordiklubide näidistreeningud, vahetundides on erinevad liikumisminutid, ilusa ilmaga ollakse palju õues.

Image
Image

Õpilasmalev

Maardu Gümnaasiumi õpilased osalevad igal aastal väga aktiivselt õpilasmaleva tegevustes. Igal aastal panustab Maardu heakorra säilimisse umbes 150-200 Maardu Gümnaasiumi õpilast, kes töötavad õpilasmalevas.

Õpilasmalev omakorda aitab linnalaagri korraldamisel ning õpilaste suvise vaba aja sisustamisel.

 

Söö ära!

Sööme kõik iga päev viis peotäit puu- ja köögivilju, nii kosub rahva tervis ja elujõud!

Iga aasta oktoobri algul toimub Maardu Gümnaasium tervisliku toidu kampaania. Traditsiooniliselt toimuvad sel nädalal toiduvalmistamise meistriklassid, sööklas pakutakse tavalisest rohkem värvilisi aiasaadusi, õpilased meisterdavad aiast ja metsas leitust uhkeid kompositsioone.

Image
Image

Tagasi Kooli!

Tagasi Kooli on kodanikualgatus, mille eesmärk on tugevdada Eesti koolide ja ülejäänud õhiskonna koostööd. Programmi kaudu saab kooli kutsuda huvitavaid külalisõpetajaid, registreeruda õppekäikudele ning osa saada e-külalistundidest.

Tean tulest!

Koolitusega „Tean tulest“ saavad 1.-3.klasside õpilased tuleohutusalaseid teadmisi. Lapsed õpivad tundma võimalikke ohuolukordi kodus, omandavad teadmisi esmasest käitumisest õnnetuse korral, harjutavad helistamist hädaabinumbril 112.

Koolituse viib läbi Päästeamet. Meie kooli õpilased programmi raames ka Muuga Päästekomandos külas.

Image
Image

Teeme ära!

Teeme Ära talgupäev toimub Maardu Gümnaasiumis traditsiooniliselt mai algul, päeval, mil abituriendid kirjutavad võõrkeele eksamit. Talgupäeva eesmärk on edendada ettevõtlikkust ja aktiivset eluhoiakut, parandades seeläbi meie ühist elukeskkonda ning tugevdades kohalikku kogukonda.

Traditsioonilised talgutööd on kooliümbruse korrastame, linna haljasalade puhastamine olmeprahist, kooli staadioni ja palliplatside ette valmistamine suveks.

Tervist Edendav Kool

Maardu Gümnaasium kuulub Tervist Edendavate Koolide võrgustikku.

Liikumise Tervist Edendav Kool eesmärk on edendada koolides ja ka paikkonnas tervislikku elulaadi ning kujundada turvalist sotsiaalset ja füüsilist keskkonda.

Koolis toimuvad tervislikke eluviise tutvustavad ja toetavad tegevused, näiteks liikumisvahetunnid, õuevahetunnid, liikumisminutid tundides jmt.

Image
Image

Karjääritunnid ja karjäärinõustamine Töötukassa toel

Igal sügispoolaastal toimuvad lõpuklasside õpilastele individuaalsed karjäärinõustamised, mis aitavad noortel paremini aru saada oma võimalustest ja valikutest tööturul.

Karjääritunde viiakse läbi kõikides vanuseklassides. Töö ja karjääriga seotud küsimusi käsitletakse eakohases võtmes.

Veeohutuskoolitused

Veeohutuskoolitusi viiakse läbi algklasside ja gümnaasiumiastme õpilastele. Koolituse eesmärk on vähendada veeõnnetustes hukkuvate ja vigastada saavate laste ja noorte arvu. Koolituse viib läbi Päästeamet.

Image
Image

VEPA

Maardu Gümnaasiumis kasutatakse erinevaid metoodikaid rahuliku õpikeskkonna loomiseks. Üks neist on VEPA käitumisoskuste mäng, mis on kogum meetoditest, mida õpetaja kasutab õpitegevuste ajal. Metoodika eesmärk on positiivse ja õppimisele suunatud õhkkonna loomine klassis ning õpilaste positiivse käitumise tunnustamine. Maardu Gümnaasiumis ei ole VEPA mäng kasutusel täiemahulisena, kasutatakse mängu elemente.