Väärtused, missioon ja visioon

Väärtused

Maardu Gümnaasiumi põhiväärtused:

väärikus, ettevõtlikkus, hoolivus, tervis, isamaalisus, individuaalsus.

  • Väärikus – olen usaldusväärne kaaslane ja vastutan oma sõnade, vastuvõetud otsuste ning käitumise eest. Suhtlen inimestega avatult, sõbralikult ja viisaklalt. Ma riietun vastavalt normidele ja etiketile. 
  • Ettevõtlikkus – sean endale eesmärke ja viin need ellu. Planeerin oma aega. Probleemide lahendamiseks olen valmis kasutama erinevaid võimalusi. Olen valmis koostööks. Olen valmis omandama uusi kogemusi. Võtan osa üritustest koolis ning väljaspool kooli. 
  • Hoolivus – hoolin iseendast ja inimestest minu ümber. Minu jaoks on olulised head inimestevahelised suhted. Olen abivalmis, valmis kuulama ja mõistma. 
  • Tervis – hoolitsen oma füüsilise ja vaimse tervise eest. Mul on tervislik eluviis, olen aktiivne ja tegelen spordiga, hoolitsen hügieeni eest. Tööle järgneb puhkus. 
  • Isamaalisus – Eesti Vabariik on minu kodumaa, ma armastan ja austan seda. Hoian au sees Eesti rahvussümboleid, eesti keelt ja kultuuri. 
  • Individuaalsus – iga inimene on unikaalne, seda tunnistavad kõik. 

Missioon

Kasvatada avatud, keskkonnast ja inimestest hoolivaid ja ühiskondlikult aktiivseid inimesi, kellel on vajalikud oskused ja pädevused elukestvaks õppeks ning tööalaseks karjääriks. 

Visioon

Maardu Gümnaasium on edasiarenev multikultuurne kool, kus igale õpilasele on loodud igakülgseks arenguks soodne keskkond, mis võimaldab kujundada oskusi elukestvaks õppeks ning lõimumiseks kaasaegsesse ühiskonda, säilitades õpilase rahvusliku identiteedi ning väärtustades iga õpilase individuaalsust