Väärtused, missioon ja visioon

Väärtused

Gümnaasiumi neli põhiväärtust:

teadmishimueneseväärikuskoostööturvalisus.

  • Teadmishimu. Nii õpilasi kui õpetajaid iseloomustab soov oma teadmisi pidevalt täiendada, huvi kultuuri ja kiiresti muutuvas maailmas toimuva vastu.
  • Eneseväärikus.Koolikogukonna liikmete omavaheline suhtlemine on lugupidav, üksteist usaldav, toetav ja tunnustav.
  • Koostöö. Eduka õppe ja kasvatuse huvides valitseb tõhus koostöö koolikogukonna kõigi osapoolte vahel, samuti tehakse ühistööd teiste koolide ja välispartneritega.
  • Turvalisus. Turvalisuse kindlustamise huvides on nõutav kooli töökorraldusreeglite, kodukorra järgimine, koolikiusamise takistamine ja turvalisust soodustavate hoiakute ja eluliste oskuste õpetamine.

Missioon

Gümnaasiumis saab õpilane heatasemelise ja laiapõhjalise hariduse, mis võimaldab valikute tegemist haridustee jätkamisel. Kool on kogukonna põhihariduse pedagoogiline eestvedaja ja suunaja, siin väärtustatakse loovust, innovaatilisust, traditsioone ja kodukohta.

Visioon

Gümnaasiumis valitseb üksteist toetav õhkkond, mis soodustab positiivse ellusuhtumise ja elutervete väärtuste kujunemist ning aitab noortel ühiskonnas toime tulla.