Maardu Gümnaasiumi õpetajate õpirändeprojekt sai heakskiidu

Image

20. mail saime rõõmustava sõnumi Sihtasutuselt Archimedes. Maardu Gümnaasiumi esitatud Erasmus+ KA1 õpirändeprojekt „Õppeainete lõimingu võimalusi õpilaste individuaalsust arvestades“ sai heakskiidu. Tänu sellele on 14 õpetajal võimalik osaleda täienduskoolitustel erinevates Euroopa riikides: Saksamaal, Portugalis, Itaalias, Kreekas, Lätis, Islandil, Küprosel ja Iirimaal. Projekt viiakse ellu 2020/21. ja 2021/22. õa. Iga õpirände pikkus on 1–2 nädalat. Projekti kogumaksumus on 41 785 eurot.

Õpetajate õpirändeprojekti peaeesmärk on suurendada õppeainete lõimingut, omandada erinevaid võtteid õpilaste motiveerimiseks õpingutes ja rakendada õppijakeskset õpetamismetoodikat. Projekti juhib meie kooli õppejuht Kaider Vardja.

SA Archimedes poolt antud tagasisides nimetati seda põhjalikult läbi mõeldud ja kooli ning õpetajate reaalsetest vajadustest lähtuvaks projektiks. Muu hulgas tõsteti esile järgmisi aspekte: õpikogukondade kaasamine, töögrupi loomine projekti läbiviimiseks, individuaalsed õpiränded toovad kooli palju uut oskusteavet, hea keelekasutus ja liigendatud tekstiosad.