Projektid

Roberta Metsola

EPAS PROGRAMM

Euroopa Parlamendi partnerkoolide programm EPAS sai alguse 2016. aastal ning selle eesmärk on tutvustada Euroopa parlamentaarset demokraatiat, Euroopa Parlamendi tegevust ning Euroopa väärtuseid.

Tänaseks on EPAS programm laienenud kõigisse Euroopa Liidu riikidesse ja Eestis koordineerivad selle tegevusi Euroopa Parlamendi Eesti Büroo (EPLO) ning Mondo Maailmakool. EPAS lühend tuleneb programmi ingliskeelsest nimest European Parliament Ambassador School.

EPAS programm on eelkõige suunatud gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuste õpilastele vanuses 16-18 aastat ning nende õpetajatele, aga programmi tegevustega võivad liituda põhikooliõpilased. Programm pakub mitmeid võimalusi, sealhulgas:

 • Regulaarsed seminarid õpilastele ja õpetajatele erinevatel Euroopa Liiduga seotud teemadel;
 • Võimalused osaleda rahvusvahelistel üritustel (nt EPAS seminarid Brüsselis, Euroscola programm Strasbourgis, mitmed festivalid, õpilaskonkursid jpm);
 • Koolikülastused Euroopa Parlamendi liikmete poolt;
 • Euroopa päeva ja teiste Euroopa Liiduga seotud tähtpäevade tähistamine võrgustiku koolides;
 • Võimalus leida kontakte koostööks teiste koolidega Eestis ja Euroopa Liidus.
Image
Image

Tulevikukool

Tulevikukooli programmi eesmärk on aidata luua õppija arengut toetav õppimis- ja õpetamiskultuur toetades programmis osalevate koolide tõenduspõhise ja koostöise muutuste juhtimise võimekust. Tulevikukoolis osalenud kool suudab liikuda muutuse vajaduse määratlemisest selle jätkusuutliku rakendamiseni koolipere igapäevaellu. Maardu Gümnaasium osaleb koos Tartu Annelinna Gümnaasiumi, Narva Gümnaasiumi ja Tallinna Ülikooliga innovatiivsete hariduslikke lahenduste välja töötamisel, mis on rajatud teaduslikele alustele, kinnitatud tõenditega ning mis toovad muutuse õpilaste õppimisse. 

KIK projektid

Keskkonnainvesteeringute Keskus pakub igal aastal koolidele võimalust saada rahastust keskkonnahariduse õppekäikudeks. Traditsiooniliselt toimuvad Maardu Gümnaasiumis nimetatud õppekäigud põhikooliklassidele gümnaasiumi matemaatika riigieksami päeval. Iga klass saab käia mõnes keskkonnahariduskeskuses ning osaleda aktiivõppeprogrammis. Praegu on meil kaks KIKi projekti:

Teel kliimaneutraalsusele

Projekti eesmärgiks on juhtida õpilasi eelistama rohelist mõtteviisi ja kasutama
alternatiivseid energiaallikaid. Tahame, et õpilased saaksid aru, mis on roheenergia ja
ringmajandus ja miks need nii vajalikud on.

Põhikooli õppekäigud

Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, meie majandustegevuse ja kultuuri jätkusuutlikkus sõltub loodusest ning looduse hüvesid kasutades peame arvestama piiridega, mida ületades ohustame kogu elu Maal.

Image
Image

KEAT

Koolituse eesmärk on anda 6 - 7. klassi õpilastele eluks vajalikke teadmisi ja oskusi tule- ja veeohutusalastel ning hädaolukordadeks valmisoleku teemadel ning õpetada, kuidas käituda lõhkekeha leiu korral.

KEAT koolitusel saavad lapsed õppida ja analüüsida nii loengus kuuldu põhjal kui ka piltide ja video abil erinevaid ohuolukordi ja nende ennetamise võimalusi.

Koolitus toimub kooli klassiruumis.

Koolikontserdid

Eesti Kontserdi poolt pakutavad koolikontserdid on Maardu Gümnaasiumis väga populaarsed. Igal aastal toimub 2-5 kontserti, mis tutvustavad eri ajastute, stiilide ja kultuuride muusikat.

Kontserdid kestavad 45 minutit ning need toimuvad kooli aulas.

Image
Image

PRIA Euroopa Liidu Koolikava

Koolikava toetuse eesmärgiks on soodustada laste ja noorte seas puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist; kujundada laste tervislikke toitumisharjumusi ning tõsta laste teadlikkust põllumajandus- ja toidusektorist.

Koolikava raames pakutakse iga päev õpilastele terviseampsu. Värsket piima saavad õpilased suures majas piimaautomaadist, väikses majas pakub piima söögitädi. Lisaks sellele toimuvad kevadel õppekäigud põllumajandus- ja toiduettevõtetesse.

PRIA Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus

Toetuse eesmärk on taastada laste jaoks seos põllumajandusega ja mitmesuguste põllumajandustoodetega, eriti oma piirkonna toodanguga, ning harida lapsi seonduvates küsimustes, näiteks tervislikud toitumisharjumused, kohalikud toiduahelad, mahepõllumajandus, toidu kestlik tootmine ja tarbimine ning toiduainete raiskamise vastu võitlemine.

Tervist Edendav Kool

Maardu Gümnaasium kuulub Tervist Edendavate Koolide võrgustikku.

Liikumise Tervist Edendav Kool eesmärk on edendada koolides ja ka paikkonnas tervislikku elulaadi ning kujundada turvalist sotsiaalset ja füüsilist keskkonda.

Koolis toimuvad tervislikke eluviise tutvustavad ja toetavad tegevused, näiteks liikumisvahetunnid, õuevahetunnid, liikumisminutid tundides jmt.

Image
Image

Õpilasmalev

Maardu Gümnaasiumi õpilased osalevad igal aastal väga aktiivselt õpilasmaleva tegevustes. Igal aastal panustab Maardu heakorra säilimisse umbes 150-200 Maardu Gümnaasiumi õpilast, kes töötavad õpilasmalevas.

Õpilasmalev omakorda aitab linnalaagri korraldamisel ning õpilaste suvise vaba aja sisustamisel.

 

Tean tulest!

Koolitusega „Tean tulest“ saavad 1.-3.klasside õpilased tuleohutusalaseid teadmisi. Lapsed õpivad tundma võimalikke ohuolukordi kodus, omandavad teadmisi esmasest käitumisest õnnetuse korral, harjutavad helistamist hädaabinumbril 112.

Koolituse viib läbi Päästeamet. Meie kooli õpilased programmi raames ka Muuga Päästekomandos külas.

Image
Image

Jalgrattakoolitus

Maardu Gümnaasium pakub koostöös Maanteeameti ja Politsei- ja Piirivalveameti Maardu noorsoopolitseinikega igale 3.-4.klassi õpilasele võimalust omandada jalgrattajuhi luba.

Koolitused viiakse läbi II poolaastal, kevadel toimub eksam.

Õpilastele korraldatakse ka kooli-sisest Vigurivända võistlust, samuti osaleme Tallinnas Lõvi Leo ja Vigurivända võistlustel.

Teeme ära!

Teeme Ära talgupäev toimub Maardu Gümnaasiumis traditsiooniliselt mai algul, päeval, mil abituriendid kirjutavad võõrkeele eksamit. Talgupäeva eesmärk on edendada ettevõtlikkust ja aktiivset eluhoiakut, parandades seeläbi meie ühist elukeskkonda ning tugevdades kohalikku kogukonda.

Traditsioonilised talgutööd on kooliümbruse korrastame, linna haljasalade puhastamine olmeprahist, kooli staadioni ja palliplatside ette valmistamine suveks.

Image
Image

VEPA

Maardu Gümnaasiumis kasutatakse erinevaid metoodikaid rahuliku õpikeskkonna loomiseks. Üks neist on VEPA käitumisoskuste mäng, mis on kogum meetoditest, mida õpetaja kasutab õpitegevuste ajal. Metoodika eesmärk on positiivse ja õppimisele suunatud õhkkonna loomine klassis ning õpilaste positiivse käitumise tunnustamine. Maardu Gümnaasiumis ei ole VEPA mäng kasutusel täiemahulisena, kasutatakse mängu elemente.

Liiklusohutuskoolitused

9.-12.klassidele on suunatud koolinoorte riskikäitumiskoolitused „Selge pilt…!?“ ja „Georg ja Kaspar“.

„Selge pilt …!?“ on suunatud gümnaasiumi lõpuklassidele. -koolitusel kasutatakse teoreetilisi ja praktilisi käsitlusi, mis lähtuvad liikluse üldriskidest, alkoholi mõjust inimesele sh liikluskäitumisele, liiklusõnnetusest (õnnetuse tekkepõhjused ja tagajärjed) ning võimalikest raskustest õnnetusejärgsel perioodil. Koolituse viib tavaliselt läbi liikluspsühholoog koos liiklusõnnetuses liikumisvõime kaotanud isikuga.

„Georg ja Kaspar“ on Maanteeameti lt Eesti koolidele pakutav noorte riskikäitumise ennetamise koolitus. Koolitus on suunatud põhikooli lõpuklassidele. Koolitus tugineb samanimelisel dokfilmil. Käsitletavad teemad on seadusandlus, vastutus, noorte unistus, põrkumine reaalsusega, ahvatlused ja neist sündinud rumalused; seos väärtegu-tagajärg; noorte peamised liiklusriskid.

Image
Image

Programm „Kiusamisest vabaks!“

 • on töötatud välja Taani Roskilde ülikooli teadlaste poolt;
 • on kooskõlas Eesti koolieelse lasteasutuse ja põhikooli riiklikes õppekavades kirjeldatud õppekava alusväärtuste ja üldpädevuste kujundamise põhimõtetega;
 • ennetab riskikäitumist ja areneb lastekollektiivis kiusamist ennetavat käitumiskultuuri: lapsed suhtuvad üksteisesse sallivalt, austavalt, hoolivad kaaslasest ja sekkuvad kiusamise korral, julgedes kaitsta kaaslast, kes seda ise ei suuda;
 • on suunatud lastele, spetsialistidele, lapsevanematele ja kogukonnale;
 • on paindlik ja kergesti lõimitav igapäevaeluga terves haridusasutuses;
 • loob meeskonnas ühised teadmised kiusamise ennetamiseks;
 • tagab kindlustunde ja sujuva ülemineku lasteaiast kooli, kuna on kasutuses enamikes Eesti lasteaedades;
 • on pikaaegselt uuritud ja rakendatud;
 • põhineb värskeimatel kiusamist käsitlevatel uuringutel;
 • annab positiivseid tulemusi ja vähendab kiusamist;

Peatu, Vaata, Veendu!

Kampaania Peatu, Vaata, Veendu! On Maanteameti ja Politsei- ja Piirivalveamet ühistegevus 5.-6.klassi õpilaste tähelepanu pööramiseks sõidutee ületamisega seotud ohtudele.

Kampaania ühe tegevusena viiakse õpilaste poolt läbi markeerimisaktsioon, mille käigus märgitakse ohtlike teeületuskohtade juurde kõnniteele sõnum PEATU, VAATA, VEENDU!

Kõnniteede markeerimisele eelneb liiklusalane vestlus klassis ning õpilased kaardistavad koos õpetajaga ohtlikud kohad. Koos lastega analüüsitakse kooliümbruse liiklust jalakäija seisukohalt.

Image

Söö ära!

Sööme kõik iga päev viis peotäit puu- ja köögivilju, nii kosub rahva tervis ja elujõud!

Iga aasta oktoobri algul toimub Maardu Gümnaasium tervisliku toidu kampaania. Traditsiooniliselt toimuvad sel nädalal toiduvalmistamise meistriklassid, sööklas pakutakse tavalisest rohkem värvilisi aiasaadusi, õpilased meisterdavad aiast ja metsas leitust uhkeid kompositsioone.

Image
Image

Roheline kool

Programm “Roheline kool” toob keskkonnahoidlikku mõtteviisi õppeasutuse igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada. See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Kaasatud on kõik – lasteaialapsed, õpilased, õpetajad, kooli ja lasteaia personal kuni lapsevanemateni välja.

Rohelise kooli programmi näol on tegemist tuntuima ülemaailmse keskkonnaharidusprogrammiga õppeasutustele, mille ingliskeelseks nimeks on Eco-Schools Global.  Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. FEE erinevate programmidega, sh Sinilipp ja Green Key, töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. 

Tagasi Kooli!

Tagasi Kooli on kodanikualgatus, mille eesmärk on tugevdada Eesti koolide ja ülejäänud õhiskonna koostööd. Programmi kaudu saab kooli kutsuda huvitavaid külalisõpetajaid, registreeruda õppekäikudele ning osa saada e-külalistundidest.

Image
Image

TORE

Tugiõpilasliikumise idee on Eestisse jőudnud Soomest, kus see on aastakümnete jooksul laienenud enamikusse üldhariduskoolidest, kuid ka kutsekoolidesse. Eestis alustati 1996. aastal. Välja on töötatud oma metoodika tugiőpilaste ja juhendajate koolitamiseks, kujunemas on üle-eestiline vőrgustik.

Veeohutuskoolitused

Veeohutuskoolitusi viiakse läbi algklasside ja gümnaasiumiastme õpilastele. Koolituse eesmärk on vähendada veeõnnetustes hukkuvate ja vigastada saavate laste ja noorte arvu. Koolituse viib läbi Päästeamet.

Image

Karjääritunnid ja karjäärinõustamine Töötukassa toel

Igal sügispoolaastal toimuvad lõpuklasside õpilastele individuaalsed karjäärinõustamised, mis aitavad noortel paremini aru saada oma võimalustest ja valikutest tööturul.

Karjääritunde viiakse läbi kõikides vanuseklassides. Töö ja karjääriga seotud küsimusi käsitletakse eakohases võtmes.

Image