Koolist

Gümnaasiumi foto.jpg

Maardu Gümnaasium on munitsipaalkool, mis asub Maardu linnas Põhja-Eesti pankrannikul. 2023/204. õa õpib koolis 1006 õpilast neist 148 õhtukooli õpilast. Meie koolis on kokku 135 õpetajat. Maardu Gümnaasium on vene ja eesti õppekeelega kool, kus õpivad mitmest rahvusest õpilased. Kool asub piirkonnas, kus hoitakse ja väärtustatakse erinevaid keeli ja kultuure. Meie koolis väärtustatakse õpilaste individuaalsust ja toetatakse igaühe arengut. Koolis on loodud hariduslike erivajadustega õpilaste klassid ja keelekümblusklassid. Eesti keele õpetamisel kasutatakse lõimitud aine- ja keeleõpetust (LAK-õpet). Õppetööd toetab mitmekülgne klassiväline aine- ja huvitegevus: osaletakse projektides, võistlustel ja õpilasüritustel. Kool kuulub tervist edendavate ja kiusamisest vabaks pürgivate koolide võrgustikku. Koolis on olulisel kohal loovus ja keskkonnateadlikkus. Koolis töötavad mitmed aine- ja huvialaringid ning pööratakse suurt tähelepanu tervislikele eluviisidele – kehalisele aktiivsusele ja korralikule toitumisele.

Traditsioonid

Kooli prioriteediks on läbi kõikide tegevusaastate olnud õpilastele heade teadmiste andmine. Seda tunnistavad ilmekalt olümpiaadide ja riigieksamite tulemused ning kõrgematesse õppeastustesse edasipääsenute hulk.

Loe täpsemalt

Kooli ajalugu

Alates 1945. aastast hakkas kool tööle seitsmeklassilisena. Õppetöö toimus eesti keeles. Tollal töötas kool väikeses barakis, mille kohal praegu asub kolmekordne elumaja. koolis oli kuus klassi, mis töötasid kolme liitklassina. õpilasi oli 85, õpetajaid 3: M. Maavere, G. Selberg ja direktor L. Lõoke.

Loe täpsemalt