Keelekümblusprogramm

Keelekumblus-4

Keelekümblus on õppeviis, mis toetab mitmekeelsuse kujunemist – laps saab suhu võõrkeele ilma emakeelt kahjustamata. Keelekümblusprogrammis toimub keeleõpe lisaks keeletundidele ka teistes ainetundides, riiklike õppekavade alusel õppimise ajal, vähemalt 50% sihtkeeles. 

Keelekümbluslik lähenemine annab muu kodukeelega lastele võimaluse õppida võõrkeelt läbi võõrkeelse tegevuse, viibides võõrkeelses keelekeskkonnas. Keelekümblus ei kahjusta lapse emakeelt. Programmis võetakse arvesse rahvusvahelisi kogemusi, parimaid pedagoogilisi tavasid ja õppijate erinevat kultuuritausta. Keelekümbluse eesmärgiks on seatud head oskused nii sihtkeeles kui ka emakeeles ja võõrkeeltes.

Eestis rakendatakse programmi enamasti vene õppekeelega lasteaedades ja põhikoolides. Ühesuunalise keelekümbluse puhul on sihtkeeleks eesti keel, kahesuunalise keelekümbluse puhul on sihtkeeled eesti keel ja vene keel. Eestis alustatakse keelekümblusprogrammiga kas lasteaias või koolis (alates 1. klassist või teisest kooliastmest).

Kui keelekümblusega Eestis 2000. aastal alustati, osales programmis neli kooli. 2012. aasta kevadel lõpetas gümnaasiumi esimene lend varase keelekümblusprogrammi õpilasi ning 82 õpilasest tervelt 25 protsenti lõpetas kooli kuld- või hõbemedaliga. Need noored olid esimesed, kelle õpingud toimusid nii eesti kui vene keeles kogu põhikooli ja gümnaasiumi ulatuses. 2017. aasta lõpuks oli keelekümblusprogrammiga liitunud 63 lasteaeda ja 37 kooli ning programmis osaleb üle 10000 õpilase!

Alates 2013. aastast koordineerib keelekümblustegevusi Innove keelekümbluskeskus. Korraldame keelekümbluse valdkonnas koolitusi ja nõustamist lasteaedade-koolide pedagoogidele ja haridusametnikele. Toetame vene õppekeelega lasteaedade eestikeelset õpet ja eesti keele õpet piirkondlike metoodikakeskuste kaudu. Tegeleme keelekümblusprogrammi pideva arendamisega,  liitunud asutuste toetamise ja tunnustamisega ning kvaliteedisüsteemi rakendamisega. Koostame keelekümblusmeetodil õpetamist ja õppimist toetavaid materjale. Õppevara, sh töölehed on leitavad e-Koolikotist.

Kümbluslastele on väga oluline kodude toetus. 2004. aastast alustas tegevust keelekümblusprogrammi lastevanemate liit (KLL), kus kogemustega lapsevanemad pakuvad tuge uute keelekümblusprogrammiga liitunud laste vanematele ning teevad koostööd koolide ja lasteaedadega.

Image

2018. aastal tähistas keelekümblusprogramm oma 20. sünnipäeva. Juubeliaastaks on programmi logol uus ilme, mis vihjab 20 tegusale aastale. Kutsume kõiki keelekümblusasutusi sellel aastal kasutama juubelilogo!